Obchodní podmínky půjčení závodního motocyklu:
Platné od 1.1.2022 do 31.12.2022.

 

PODMÍNKY PRONÁJMU:

Potřebné doklady: 2 platné doklady totožnosti
Smlouva : Bude sepsána v místě zapůjčení
Cena pronájmu : Musí být převedena na náš účet společnosti před zapůjčením motocyklu na základě námi vystavené faktury a to nejpozději 5 dnů před konáním akce.
Kauce : Je 2.000 Euro (54.000 Kč) a musí být převedena na náš bankovní účet nebo je možné kauci blokovat prostřednictvím POS platebního terminálu na místě konání akce.
Termín pronájmu : Uveďte do poznámky k objednávce (Vždy Vám termín potvrdíme)

Cena motocyklu: 600.000, -Kč
Slevy: Individuálně při opakovaném pronájmu.

PLATNOST REZERVACE:
Před rezervace je prováděna na základě objednávky provedené nájemcem, kdy je následně stanoven přesný termín předmětu pronájmu. Rezervace je platná na základě platby uskutečněné v plné výši ze strany nájemce a písemném potvrzení rezervace ze strany pronajímatele s uvedením detailních informací o předmětu a době pronájmu.

JAKÉ DOKLADY POTŘEBUJETE:
Základem jsou minimálně 2 platné doklady totožnosti. Platný doklad (OP nebo pas). U podnikajících nebo právnických osob je třeba při prvním pronájmu doložit platný výpis z obchodního rejstříku a případně pronájmu jiné osobě než osobě jednatele také originál plné moci k uzavření smlouvy a převzetí motocyklu.

JAKÁ JE MINIMÁLNÍ DOBA PRONÁJMU:
Minimální doba pronájmu je 20 minut (není-li v nabídce uvedeno jinak)

MINIMÁLNÍ VĚK ŘIDIČE:
Motocykl je zapůjčen pouze osobě, která v den počátku pronájmu dovršila věku 21 let.

KAUCE – K ČEMU SLOUŽÍ:
Kauce je finanční garancí nájemce poskytnutou pronajímateli bankovním převodem nebo blokací částky na kartě a slouží k zajištění závazku nájemce plynoucího z nájmu motocyklu. Výše kauce se řídí platným ceníkem a její aktuální výše je uvedena na webových stránkách. Kauce nebo jakákoli její část může být pronajímatelem použita na náklady vzniklé porušením smlouvy nájemcem nebo na náhrady za škody způsobené nájemcem. Pronajímatel kauci vrací nájemci bezhotovostním převodem nebo odblokováním částky prostřednictvím POS terminálu na bankovní účet nájemce v případě navrácení motocyklu v nepoškozeném stavu.

CO ZAHRNUJE PRONÁJEM:
Vyškolený personál zajištující servis – údržbu motocyklu během jízd. Pohonné hmoty a prvotní provozní kapaliny.

ÚHRADA NÁJEMNÉHO:
Uhrada nájemného je prováděna po odeslání a potvrzení objednávky a vystavení faktury ze strany pronajímatele na bankovní účet pronajímatele.

JAKÉ MÁM JAKO NÁJEMCE POVINNOSTI:
Nájemce je povinen dodržovat všechny platné předpisy a instrukce dané závodní tratě.

PŘÍPADNÁ NÁHRADA ŠKODY:
Nájemce je povinen uhradit veškeré náklady spojené s likvidací škody, která vznikla na motocyklu nebo v souvislosti s jeho provozem v období pronájmu, pokud nedodrží sjednané Všeobecné podmínky. Při neoprávněném užívání cizí věci, při poskytnutí motocyklu třetí osobě či při získání motocyklu od nájemce další osobou podvodným jednáním, je nájemce povinen uhradit pronajímateli pořizovací cenu motocyklu. Nájemce výslovně souhlasí, že nájemné, škody a všechny další oprávněné pohledávky za nájemcem uvedené ve smlouvě o pronájmu nebo v těchto podmínkách, mohou být pronajímatelem čerpány z kauce. Nájemce hradí veškeré škody, včetně ušlého zisku po dobu opravy motocyklu, které vznikly řízením pronajatého vozu pod vlivem alkoholu, léčiv nebo drog. Nájemce podpisem smlouvy bere na vědomí, že veškerá případná doúčtování budou prováděna dle platného ceníku pronajímatele. Veškeré zjevné vady, stížnosti a připomínky týkající se pronajatého vozidla musí být nájemcem uplatněny nejpozději při převzetí vozidla a musí být zaznamenány v nájemní smlouvě, či předávacím protokolu.

MÍSTO PŘISTAVENÍ MOTOCYKLU:
Přistavení motocyklu je prováděno vždy na základě předem zarezervovaného závodního okruhu.

MÍSTO ODEVZDÁNÍ MOTOCYKLU:
Odevzdání motocyklu je prováděno vždy na stejném místě jako byl motocykl přistaven.

POHONNÉ HMOTY MOTOCYKLU:
Cena za pronájem obsahuje náklady na pohonné hmoty. Předmět pronájmu se předává nájemci s plnou nádrží.

ASISTENCE, HAVÁRIE:
V případě technické závady nezaviněné nájemcem je tato služba poskytnuta na náklady pronajímatele.

SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE:
Nájemce je povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý případ, pokud pronajatý motocykl byl řízen jiným než oprávněným řidičem uvedeným ve smlouvě.

POJIŠTĚNÍ PŘEDMĚTU PRONÁJMU:
Ceny pronájmu nezahrnují zákonné pojištění, havarijní pojištění ani pojištění odpovědnosti za škody.

STORNO POPLATKY:
V případě zrušení rezervace za méně než 4 dny od data pronájmu je účtován stornopoplatek ve výši 50 % z ceny předmětu pronájmu. V případě zrušení rezervace za méně než 2 dny od data pronájmu je účtován stornopoplatek ve výši 100 % z ceny předmětu.

ODMÍTNUTÍ PRONÁJMU:
Pronajímatel si vyhrazuje právo odmítnout předání předmětu pronájmu nájemci ze závažných důvodů ale i bez udání důvodu. V takovém případě bude částka za pronájem vrácena po odečtení veškerých nákladů spojených s přípravou pronájmu, rezervací a přistavením motocyklu na bankovní účet nájemce.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ:
Je-li ve smlouvě, všeobecných podmínkách nebo jiném dokladu vztahujícím se k předmětu pronájmu použit pojem nájemce, platí příslušná ustanovení obdobně pro osoby, kterým nájemce na základě písemného souhlasu pronajímatele motocykl poskytl, ale odpovědnost za případné škody, závady nebo poškození způsobené touto osobou nese v plném rozsahu nájemce. Nájemce se podpisem smlouvy o nájmu zavazuje dodržovat ustanovení všeobecných podmínek pronájmu a zavazuje se uhradit veškeré škody a nároky pronajímatele vzniklé jejich nedodržením (bez ohledu na to, zda došlo k porušení úmyslně či z nedbalosti). Dodatečné dohody podmínek pronájmu vozidla vyžadují vždy písemný souhlas pronajímatele. Nájemce souhlasí s uložením jeho osobních dat do databáze nájemců. Dostane-li se nájemce do prodlení s úhradou jakéhokoli závazku dle smlouvy o pronájmu motorového vozidla a těchto všeobecných podmínek, je povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,4 % z dlužné částky za každý den prodlení. V některých případech lze vybrané podmínky individuálně upravit po dohodě s klientem. Případná neplatnost části všeobecných podmínek pronájmu nemá za důsledek neplatnost podmínek v plném rozsahu.

Veškeré zde uváděné ceny neobsahují DPH.

 

Tým PŮJČ SI SUPERBIKE